บริการขนส่งข้ามแดน

บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

ด้วยประสบการณ์ของการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการด้านการจัดการขนส่งสินค้า (Logistic) แบบครบวงจร สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้านนำเข้า และส่งออก ทางบริษัทได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดการให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่องในทุกเส้นทาง ทุกจุดหมายปลายทาง ด้วยการบริการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังประเทศในเขตอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และ ประเทศมาเลเซีย

 

การบริการครอบคลุม:

  • บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบเต็มคันรถบรรทุก (Full Truck Load: FTL)
  • บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก (Less Than Truck Load: LTL)
  • บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Intransit Cargo)