ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales Supervisor


คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีในแผนก Shipping ในบริษัท Freight Forwarder
 • สามารถเป็นผู้นำทีมและสามารถทำงานด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับทีมผู้บริหารได้

Tele Sales Shipping

 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากร, Freight forwarding หรือ Sales
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจงานขาย และพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี


รายละเอียดงาน

 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าปัจจุบัน
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และลูกค้า ทาง E-Mail หรือ ทางโทรศัพท์
 • เยี่ยมเยียนลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • รายงานกิจกรรมการขาย และตรวจสอบการดำเนินงานของลูกค้าทุกเดือน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tele Sales Console

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบ email ได้
 • รักงานขายและบริการลูกค้า
 • มีไหวพริบดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

รายละเอียดงาน

 • โทรหาลูกค้าจากรายชื่อที่ทางบริษัทมีให้ หรือหารายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมจากทางอื่นด้วยตัวเอง
 • เสนอ service LCL ผ่านทางโทรศัพท์กับลูกค้า
 • ทำการปิดการขายกับลูกค้าได้
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด

Overseas Console

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขา  Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในด้าน Console & Overseas (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์, การเจรจาต่อรอง โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 • เป็นตัวแทนในการดูแลลูกค้าต่างประเทศ
 • ติดตามสถานะการจัดส่งกับตัวแทนต่างลูกค้าต่างประเทศ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
 • เจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อให้ได้ราคาค่าบริการที่ดีที่สุด
 • ตรวจสอบสถานะการขนส่ง และรายงานผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า

Local Sales

 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้าน Freight forwarding, Logistic, Sales
 • ปริญญาตรีสาขา Logistics, Business, Marketing, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในลักษณะงานของฝ่ายขาย
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (เพื่อใช้ในงานเอกสาร, จัดทำรายงาน และโต้ตอบ E-Mail)
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน, สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 รายละเอียดงาน

 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าปัจจุบัน (สามารถทำยอดขายได้ 3 เท่าของเงินเดือน เป็นอย่างน้อย)
 • ร่วมมือกับฝ่ายขาย หรือตัวแทนฝ่ายขาย ในการให้ข้อมูลกับลูกกค้าทาน E-Mail หรือ โทรศัพท์
 • เยี่ยมเยียนลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า รวมถึงตอบข้อซักถามของลูกค้าจากต่างประเทศ
 • ติดตามสถานะการจัดส่ง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ
 • ติดตาม และตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมไปถึงประสานงานกับผู้สนับสนุนฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขาย, ตรวจสอบผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของลูกค้าทุกเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย