วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เรากำลังนำพาประเทศไทยไปสู่งานบริการ และการขนส่งในรูปแบบใหม่ และครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ หรือทางอากาศ โดยอนาคตที่กำลังจะก้าวไปสู่ โรงเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อุตสหกรรม พาหนะขนาดใหญ่ทุกรูปแบบ รวมถึงเครือข่ายที่ครอบครอบคลุมทุกมุมทั่วโลก

พันธกิจ

ลูกค้า (Customer)                                                                                   

เราตั้งใจให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยการเป็นที่ปรึกษา และทำทุกอย่างด้วยการมองถึงความเร็ว ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงราคาที่ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ เสมือนเราเป็นบริษัทเดียวกันกับลูกค้า

 

คู่ค้า (Alliances)                                                                                     

 เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคู่ค้าที่มีความเข้าใจ มีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อการร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดีกว่าเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย (stakeholder) ร่วมกัน เพราะเราเข้าใจในการร่วมเดินทางไปกับคู่ค้าเสมือนเป็นคนๆ เดียวกัน

 

บุคลากร (Partner)                                                                                                                        

เราเชื่อว่าพนักงานคือคำตอบของทุกการเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้นเราจึงเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนและจัดสรรค์สร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาความสามารถ โครงการปรับและเลื่อนตำแหน่ง โครงการสร้างผู้นำ เพื่อการขยายองค์กรอย่างที่พนักงานทุกคนตั้งใจ และคาดหวังให้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)                                                                                                                 

เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นสร้างการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีการปรับปรุงระบบการทำงาน และการพัฒนาทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการขนส่ง (Logistics) หรือ การดูแลความเรียบร้อยของการขนส่ง (Freight) และยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

 

องค์กรเพื่อสังคมยั่งยืน (Sustainability)                                          

องค์กรได้เล็งเห็นคุณค่าของการอยู่เพื่อความยั่งยืนของสังคม และชุมชน ทางบริษัทฯจึงได้มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มคนแต่ละประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการดูแลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว โครงการช่วยเหลือคนไร้บ้าน และโครงการอื่นๆ อีกมากเพื่อต้องการให้ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนา ไปสู่การเป็นประเทศที่ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และยืนได้ด้วยขาตนเอง และท้ายที่สุด สามารถส่งต่อไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้

 

ค่านิยมองค์กร

M = Mobilize ขับเคลื่อน

I = Intelligent ชาญฉลาด

K = Key Partner คู่ค้าและพันธมิตร

E = Efficient อย่างมีประสิทธิภาพ

ขับเคลื่นธุรกิจอย่างชาญฉลาดกับคู่ค้าและพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพ

Your Complete Global Logistic Solution